ENTRY 141

1479-1425, Tuthmosis III, Egyptian King